Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Στεγανότητα στον αέρα

Ο έλεγχος γίνεται για τη στεγανότητα στον αέρα σε συνάρτηση με την πίεση που ασκείται , το μήκος του αρμού που δημιουργεί το κινητό φύλλο και την συνολική επιφάνεια του κουφώματος.

Ο έλεγχος γίνεται με πίεση και φορτίο, και η κατηγοριοποίηση  γίνεται από το ενδιάμεσο αποτέλεσμα.

Κατηγοριοποίηση
Η κατηγοριοποίηση γίνεται βάση της διαρροής του κουφώματος από τον παρακάτω πίνακα.

ΚατηγορίαΕπεξήγηση
1χαμηλή στεγανότητα
2μεσαία στεγανότητα
3υψηλή στεγανότητα
4πολύ υψηλή στεγανότητα


Κατηγοριοποίηση των προϊόντων FINSTRAL κατά ΕΝ 12207

Σύστημα 200 1-φυλλο παράθυρο DK 4
Σύστημα 200 2-φυλλο παράθυρο DDK 4
Σύστημα 200 1-φυλλη μπαλκονόπορτα DK 4
Σύστημα 200 2-φυλλη μπαλκονόπορτα DDK 4
Σύστημα 500 1-φυλλο παράθυρο DK 4
Σύστημα 500 1-φυλλη μπαλκονόπορτα DK 4
Σύστημα 500 2-φυλλο κούφωμα DDK 4
Σύστημα 500 Περιστρεφόμενο παράθυρο 3*
Συρόμ. βαρέως τύπου 1-φυλλο βαρέως τύπου 3*
Συρόμ. επάλληλο 900 1-φυλλο επάλληλο 3*
Πόρτα εισόδου συνθετ. 1-φυλλη με κατωκάσι ALU 2

ΣύστημαΚατασκευήΚατηγορίαΣημείωση
Σύστημα 2001-φυλλο παράθυρο DK 44
Σύστημα 2002-φυλλο παράθυρο DDK 44
Σύστημα 2001-φυλλη μπαλκονόπορτα DK 44
Σύστημα 2002-φυλλη μπαλκονόπορτα DDK 44
Σύστημα 5001-φυλλο παράθυρο DK 44
Σύστημα 5001-φυλλη μπαλκονόπορτα DK 44
Σύστημα 5002-φυλλο κούφωμα DDK 42-φυλλο κούφωμα DDK 44
Σύστημα 500Περιστρεφόμενο παράθυρο 3*3*
Συρόμ. βαρέως τύπουτύπου 1-φυλλο βαρέως τύπου3*
Συρόμ. επάλληλο 9001-φυλλο επάλληλο3*
Πόρτα εισόδου συνθετ.1-φυλλη με κατωκάσι2

* εσωτερικός έλεγχος


Οδηγίες εφαρμογών

Για κουφώματα με κάσα στο κάτω μέρος συνίσταται επιλογή κατηγορίας 3 – 4, ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή απώλεια.

Για πόρτες με χαμηλό κατωκάσι και για συρόμενα βαρέως τύπου, ρεαλιστικές κατηγορίες τιμών είναι από 2 – 3.

Το σύστημα με το ενδιάμεσο λάστιχο προσδίδει καλύτερες τιμές, για το λόγο ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί θάλαμοι σφράγισης.
Στο σύστημα με δύο λάστιχα σφράγισης οι τιμές είναι χαμηλότερες, για το λόγο ότι υπάρχει επικοινωνία του εξωτερικού αέρα με τον ενδιάμεσο θάλαμο του μηχανισμού, μέσω των τρυπών των υδρορροών.

Συντελεστής θερμοπερατότητας
Ο προσδιορισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας , προκύπτει κατά EN από πολλές διαδικασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι επίσημα αποδεκτές.

Οι μετρήσεις/έλεγχοι, αντιπροσωπεύουν σε κάθε περίπτωση  την συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο οι υπολογιστικές διαδικασίες  και οι πίνακες  είναι έτσι οριοθετημένοι, που αφήνουν περιθώρια  ανοχών, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη σύγκριση.

Κατηγοριοποίηση    

Τιμές κάσα-φύλλου Uf
Οι τιμές κασώματος-φύλλο μπορούν να προσδιοριστούν από 3 διαδικασίες:
™ Πίνακας     ΕΝ ISO 10077-1

™ Υπολογισμός     EN ISO 10077-2     (μέσω κοινοποιημένου οργανισμού)

™ Μέτρηση     ΕΝ 12412-2    (μέσω κοινοποιημένου οργανισμού)

Η συχνότερη μέθοδος καθορισμού της τιμής Uf είναι ο υπολογισμός. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικού πιστοποιημένου προγράμματος υπολογισμού.

Τιμές τζαμιού Ug  
Οι τιμές τζαμιών μπορούν να προσδιοριστούν από 3 διαδικασίες:

™ Πίνακας     EN ISO 10077-1
™ Υπολογισμός     ΕΝ 673    (μέσω κοινοποιημένου οργανισμού)
™ Μέτρηση     ΕΝ 674     (μέσω κοινοποιημένου οργανισμού)

Και εδώ επίσης ο υπολογισμός είναι η συχνότερη μέθοδος.

Γραμμικός συντελεστής διαπερατότητας από το αλουμινάκι του διάκενου (Ψg)
Ο τύπος από το αλουμινάκι του διάκενου, επηρεάζει την συνολική τιμή θερμομόνωση του κουφώματος. Το αλουμινάκι του διάκενου της υάλωσης δεν επηρεάζει την θερμομόνωση του τζαμιού Ug.
Οι τιμές Ψg μπορεί να εξαρτώνται από το υλικό του κουφώματος και τον τύπο του υλικού που είναι κατασκευασμένο το αλουμινάκι του διάκενου από τους παρακάτω πίνακες:

™ Πίνακας Ε1 από EN ISO 20077-1:2006 (για διάκενο από αλουμίνιο ή σίδερο)
™ Πίνακας Ε2 από EN ISO 20077-1:2006 (για θερμομονωτικό διάκενο)

Η τιμή μπορεί επίσης να προσδιοριστεί, μέσω ενός ειδικού λεπτομερούς υπολογισμού και επαλήθευσης, κατά ΕΝ 10077-2.

Τιμή θερμομόνωσης του συνολικού κουφώματος Uw

Η τιμή μπορεί να προσδιοριστεί από 3 διαδικασίες.
Και οι 3 διαδικασίες είναι αποδεκτές

Προσδιορισμός παραμέτρων
Πίνακας κατά EN ISO 10077-1:2006
Ug – Uf
Υπολογισμός κατά EN ISO 10077-1
Ug – Uf – Ψg
Μέτρηση κατά EN ISO 12567-1
κανένα

Προσδιορισμός μέσω του πίνακα τιμών: EN ISO 10077-1:2006

Στην παρακάτω ταμπέλα μπορεί να υπολογιστεί η τιμή Uw του κουφώματος, σε συνάρτηση των τιμών Uf των πλαισίων και Ug των τζαμιών.
Οδηγία για το μέγεθος του κουφώματος δεν είναι απαραίτητη. Για τον προσδιορισμό του πίνακα, λαμβάνεται υπ’ όψιν το 30% των πλαισίων και γίνεται σύγκριση με τον υπολογισμό και την μέτρηση (μεγαλύτερο μέρος πλαισίων χειροτερεύει κατά το άρθρο τις τμές). Σε περίπτωση που η τιμή Uf  των πλαισίων βρίσκεται σε ενδιάμεση στήλη τιμών, τότε μπορεί η τιμή Uf να παρεμβληθεί γραμμικά και στις δύο τιμές.
Πίνακας F.3 από EN ISO 10077-1:2006

Συντελεστής θερμοπερατότητας

 

Απόσπασμα από τον πίνακα F.1
Συντελεστές θερμοπερατότητας για κάθετα κουφώματα με μέρος των πλαισίων 30% της συνολικής επιφάνειας και με τυπικό τύπο διάκενου.
Απόσπασμα από τον πίνακα F.3
Συντελεστές θερμοπερατότητας για κάθετα κουφώματα με μέρος των πλαισίων 30% της συνολικής επιφάνειας και με θερμομονωτικό διάκενο.Κατηγοριοποίηση     

Διορθωτικές τιμές της τιμής Uw, από τα  καΐτια

Προσδιορισμός μέσω υπολογισμού κατά EN ISO 10077-1

Κολλητά καΐτια0,0
Εσωτερικά καΐτια (μέχρι ένα σταυρό)+0,1
Εσωτερικά καΐτια (με περισσότερους σταυρούς)+0 2
Εξωτερικά καΐτια+0.4

Για τον υπολογισμό της τιμής Uw, είναι αναγκαία τα παρακάτω μεγέθη:
™ Τιμή Uf των πλαισίων
™ Τιμή Ug της υάλωσης
™ Τιμή Ψg του διάκενου
(π.χ. Alu, ανοξείδωτο, συνθετικό)

Θα πρέπει να προσεχθεί, ότι ο υπολογισμός της τιμής Uw του συνολικού κουφώματος,
στα πλαίσια της CE-σήμανσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

Μόνο οι τελικές τιμές θα πρέπει να λαμβάνονται είτε από τους επίσημους πίνακες, είτε από κάποιο  κοινοποιημένο ινστιτούτο ελέγχου.

Τρόπος υπολογισμού:

Uw = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψg) / Aw

Ug = Συντελεστής θερμοπερατότητας του τζαμιού
Uf = Συντελεστής θερμοπερατότητας των πλαισίων
Ψg = Συντελεστής θερμοπερατότητας του διάκενου
Aw = Επιφάνεια του κουφώματος
Ag = Η μικρότερη ορατή επιφάνεια της υάλωσης από έξω ή από μέσα
Af = Η μεγαλύτερη ορατή επιφάνεια των πλαισίων από έξω ή από μέσα
lg = Το μεγαλύτερο πεδίο μήκους της υάλωσης από μέσα ή από έξω

Παράδειγμα υπολογισμού 1 (συνθετικό κούφωμα) με διάκενο αλουμινίου

Μέτρηση 1,23 Χ 1,48 m    Aw =    1,820 m2
Ορατή διάσταση τζαμιού      Ag =    1,144 m2
Επιφάνεια πλαισίων = Aw – Ag    Af =    0,676 m2
Οπτικό μήκος του τζαμιού     lg =    4,422 m

Συντελεστές θερμικής διαπερατότητας:
Πλαίσια    Uf =    1,3 W/m2K
Τζάμι     Ug =      1,1 W/m2K
Διάκενο αλουμινίου    Ψg =     0,08 W/mK

Τρόπος:

Uw = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * Ψg) / Aw

Uw = (1,144 * 1,1 +     0,676 * 1,3 + 4,422 * 0,08) /  1,82 = 1,368 W/m2K

Στρογγυλοποιημένο κατά EN 10077-1 = 1,4 W/m2K
Τιμές Uw πάνω από 1,0, στρογγυλοποιούνται σε ένα δεκαδικό ψηφίο
Τιμές Uw  κάτω από 1,0, στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία

Παράδειγμα υπολογισμού 2 (συνθετικό κούφωμα) με θερμομονωτικό διάκενο

Μέτρηση 1,23 Χ 1,48 m    Aw =    1,820 m2
Ορατή διάσταση τζαμιού      Ag =    1,144
Επιφάνεια πλαισίων     Af =    0,676 m2
Οπτικό μήκος του τζαμιού     lg =    4,422 m

Συντελεστές θερμικής διαπερατότητας:
Πλαίσια    Uf =    1,3 W/m2K
Τζάμι     Ug =      1,1 W/m2K
Διάκενο αλουμινίου    Ψg =     0,08 W/mK

Τρόπος:

Uw = (1,144 * 1,1 +     0,676 * 1,3 + 4,422 * 0,041) / 1,82 = 1,274 W/m2K

Στρογγυλοποιημένο κατά EN 10077-1 = 1,3 W/m2K
Αν η τιμή Ug είναι μικρότερη του 1,9 W/m2K, τότε στο υπολογισμό μπορεί να λαμβάνεται σαν βασική διάσταση το 1230 Χ 1480 mm.

Προσδιορισμός της τιμής Uw με μέτρηση  

Με αυτή τη μέθοδο οι μετρήσεις εκτελούνται κατά ΕΝ 12567-2
(διαδικασίες πλαισίων θέρμανσης)

Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας

Τιμές U των προϊόντων FINSTRAL
Οι αναγραφόμενες τιμές πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου του 2010
EN ISO 10077-1:2006. (αυστηρότερη μορφή)

Ug – Τζάμι
Uf – Πλαίσια
Uw – Συνολικό κούφωμα με διάκενο Alu
Uw – Συνολικό κούφωμα με διάκενο WGD

1) WGD = Θερμομονωτικό, 2) Θερμομόνωση του πυρήνα των πλαισίων, 3) Τιμή Uw για διάσταση 3,0 Χ 2,18 m, 4) Τιμή Uw για διάσταση 1,0 Χ 2,18 m

Οδηγίες εφαρμογών

™     Διπλή υάλωση με πλήρωση Argon μπορεί να φθάσει μέχρι τιμή Ug 1,1 W/m2K
™     Το θερμομονωτικό διάκενο βελτώνει την τιμή Uw του συνολικού κουφώματος κατά         0,1 (με χαμηλό κόστος)
™     Το αέριο Krypton δεν υπάρχει πια στη FINSTRAL, για το λόγω ότι οι ποσότητες στην         αγορά δεν είναι οι απαράιτητες, όπως επίσης και η σχέση τιμής κέρδους δεν είναι         σωστή.
™     Τα λεπτά προφίλ προσδίδουν καλύτερες τιμές Uw από τα χονδρά πλάισια.

Προσοχή: Θα πρέπει πάντα  να ελέγχεται η ορθότητα των τιμών οι οποίες θα ισχύουν από το 2010 και τις μεθόδους που υπολογίζονται κατά τον EN ISO 1007-1:2006!!!
(Τιμή Ψg κατά τον πίνακα 1 και 2 του EN ISO 10077-1:2006) Οι παλιές μέθοδοι του EN ISO 10077-1:2000 αντιστοιχούν σε καλύτερες τιμές Uw κατά 0,1 – 0,2 W/m2K
Βαλάντης Γραμμενόπουλος
Finstral