Όροι αγορών

Η Legno Doors κρατά το δικαίωμα αλλαγής, κατάργησης ή μονομερούς τροποποίησης των τρεχόντων όρων και προϋποθέσεων αγορών που αφορούν συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω του φυσικού ή ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, απλώς ενημερώνοντας τους επισκέπτες με σχετική ανάρτηση των νέων αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή όρων αναφορικά με παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί.

 

Όροι πληρωμής

Τριάντα (30%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) προκαταβολή κατά την επικύρωση της παραγγελίας, με το εναπομείναντα υπόλοιπο κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών (στις οποίες δε συνυπολογίζεται αγορά υλικών) η εταιρεία μπορεί, κατά τη δική της βούληση, να επιλέξει να παραλάβει ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής κατά την ημέρα που πραγματώνεται το έργο.

 

Προκαταβολή(ες)

Η παραχώρηση προκαταβολής είναι μη επιστρέψιμη (εκτός σημαντικών εξαιρέσεων) και θεωρείται ως θετική και αδιαμφισβήτητη αποδοχή της Αναφοράς/Οικονομικής Προσφοράς και των όποιων λοιπών Τεχνικών Μελετών συνοδεύουν το αρχικό έγγραφο, με τους όρους που υπαγορεύονται εντός. Σε περίπτωση, όπου το έργο δεν έχει ξεκινήσει κατασκευαστικά λόγω υπαιτιότητας πελάτη και ματαιωθεί, η εταιρεία κρατά το δικαίωμα να επιστρέψει το 80% της προκαταβολής. Το χρηματικό ποσό θα πρέπει να ληφθεί από το πελάτη αποκλειστικά και μόνον εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που παραχωρήθηκε.

 

Τιμή(ες)

Η πολιτική των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών διατηρείται ίδια και στα δυο κανάλια διανομής: φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ωστόσο, αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για το συντονισμό των δυο παραπάνω καναλιών διανομής, δεν αποκλείεται η απόκλιση αυτών. Δηλαδή, ενδεχόμενο όπου η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την ανάρτηση των νέων τιμών στην ηλεκτρονική της σελίδα εν μέσω μικρού χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια διαφοροποίηση τιμών μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος. Για αυτό ακριβώς το λόγο για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την εταιρεία μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας, για διασταύρωση των τιμών και επίλυση της κάθε απορίας σας.

 

Έκπτωση(εις)

Η εταιρεία μπορεί να αναλογιστεί μείωση του αρχικού ποσού των προϊόντων της με την προϋπόθεση του ότι το ποσό αυτό θα παραχωρηθεί τοις μετρητοίς και εντός του χρονικού πλαισίου που έχει προ-συμφωνηθεί (καθυστέρηση επί των πληρωμών οδηγούν αυτομάτως σε ακύρωση των εκπτωτικών προγραμμάτων).

 

Υπογραφή Εταιρικών Εγγράφων

Σε περιπτώσεις όπου και η Μέτρηση, με συμπερίληψη ή και χωρίς της Εγκατάστασης των προϊόντων, ζητηθεί να πραγματωθεί από μη αρμόδια άτομα, εκτός του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, τα σχετικά έγγραφα ‘Εντύπου Μετρήσεων Πελάτη’ υπογράφονται από το αντίστοιχο άτομο το οποίο και λαμβάνει κάθε ευθύνη για το κατασκευαστικό που παραχωρείται στη παραγωγή (βλ. Διαστάσεις, Φορά Ανοίγματος κτλ).

 

Μετρήσεις

Όταν οι μετρήσεις των προϊόντων διαφέρουν σημαντικά από αυτές που είναι αναγεγραμμένες στο έγγραφο της Οικονομικής Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου και αυτό των Τεχνικών Μελετών, όπου αυτό δίνεται) που έχει παραχωρηθεί στον πελάτη, τότε η εταιρεία κρατά το δικαίωμα της τροποποίησης των τιμών με αντιστοιχία υπέρ των πραγματικών και νέων διαστάσεων των εκάστοτε προϊόντων που έχουν κοστολογηθεί.

 

Τοποθετήσεις

Σε περίπτωση όπου ο πελάτης επιλέξει να προβεί σε αγορά προϊόντος/προϊόντων χωρίς τη συμπερίληψη της εργασίας τοποθετήσεως αυτού/ών, ωστόσο κατά τη παράδοση των υλικών ζητηθεί η ένταξη και συμπερίληψη της εργασίας της εγκατάστασης -δηλαδή τροποποίηση της συμφωνίας- (πέραν του επιπρόσθετου χρηματικού κόστους που θα προκύψει και θα χρειαστεί να καταβληθεί πριν τη διεκπεραίωση της εργασίας από το προσωπικό της εταιρείας), η εταιρεία κρατά το δικαίωμα άρνησης πραγματοποίησης της τοποθετήσεως του/ων εν λόγω προϊόντος/ων εάν διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή προϊόντα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία τους.

 

Επικύρωση Εργασιών

Κατά την οριστική ολοκλήρωση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και της εγκαταστάσεως των προϊόντων, ο πελάτης δίνει τη θετική επιβεβαίωση πραγματοποίησης του έργου, μέσω της οποίας και βεβαιώνεται πως όλες οι εκπονημένες εργασίες πληρούν προϋποθέσεις καλής χρήσης και λειτουργίας και δε διαθέτουν κάποιου είδους φθορά. Οποιαδήποτε εμφανή φθορά ή ζημία δηλωθεί μετά το πέρας των εργασιών αυτών, και δε συσχετίζεται με κατασκευαστική δυσλειτουργία, θα θεωρείται πρόκληση ενέργειας τρίτων ή γεγονότων ή ατυχημάτων τα οποία και δεν ανήκουν στη συνήθη χρήση του προϊόντος. Τέτοιου είδους φθορές δε θα καλύπτονται από τη βασική εγγύηση του προϊόντος.

 

Εγγύηση

Για αναλυτική ενημέρωση περί των Πακέτων Εγγυήσεων, πχ. Συμπερίληψη και Χρονικό διάστημα κάλυψης πατήστε εδώ.

 

Εγκυρότητα Εγγύησης

Η εγγύηση του/των προϊόντος/των δε καλύπτει φθορές/ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση μέρους ή και ολόκληρου του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση. Η εγγύηση επίσης και δε χαρακτηρίζεται έγκυρη όταν επιμέλεια ή συντήρηση του προϊόντος έχει διεξαχθεί από έτερο μέλος εκτός του προσωπικού της εταιρείας.

 

Τονικές Αποχρώσεις

Μικρές τονικές αποκλίσεις στο κομμάτι του χρωματισμού μπορεί να σημειωθούν μεταξύ κάθε είδους προϊόντων (βλ. Εξωτερικά Κουφώματα, Πόρτες κτλ). Χρωματικές αποκλίσεις προϊόντων μπορεί να παρατηρηθούν ακόμη και εάν επρόκειτο για κατασκευή ίδιου προϊόντος σε μελλοντικό χρόνο (βλ. Εσωτερικές Πόρτες Βαφής).

 

Χαρακτηριστικά και Τιμές Προϊόντων

Η εταιρεία έχει την δικαιοδοσία να αλλάζει ή να τροποποιεί τα όποια χαρακτηριστικά καθώς και τις τιμές των προϊόντων της, στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσής τους.

 

Παράδοση

Η εταιρεία κρατά το δικαίωμα αλλαγής και τροποποίησης παράδοσης αλλά και εγκατάστασης των προϊόντων από την αρχική εκτίμηση των εργασιών. Σε περίπτωση, όπου ο πελάτης επιθυμήσει ετεροχρονισμένα να μεταφέρει ή καθυστερήσει την εγκατάσταση των προϊόντων που έχει παραγγείλει, η καθυστέρηση αυτή δε μπορεί να υπερβεί τον διπλάσιο χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού του συγκεκριμένου αγαθού. Για παράδειγμα μια Εσωτερική Πόρτα με χρόνο παράδοσης 10-12 ημέρες όπου η εγκατάσταση αυτής δε μπορεί να καθυστερήσει πάνω από 25 ημέρες.

Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης καθυστερήσει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός του χώρου που τίθενται ως προϋπόθεση για τη δρομολόγηση της εγκαταστάσεως των προϊόντων που έχει παραγγείλει από την εταιρεία ή για οποιοδήποτε λόγο επιθυμήσει να μεταφέρει ή καθυστερήσει ή και αναβάλει την εγκατάσταση ή και παράδοση των προϊόντων του (βλ. εμπορία), η εταιρεία δε φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στη παράδοση/εγκατάσταση αυτών. Εφόσον ο πελάτης ενημερώθηκε εξαρχής από την εταιρεία για προγραμματισμό της σχετικής παράδοσης/τοποθέτησης των προϊόντων της παραγγελίας και αρνηθεί, η ίδια αυτή τη στιγμή αποδεσμεύεται της οποιασδήποτε μορφής ευθύνης για παράδοση εντός του αρχικού χρονικού πλαισίου που είχε προ-συμφωνηθεί ανάμεσα στις δυο πλευρές.

 

Φθορά ή υλική ζημία

Σε περίπτωση, όπου στο εκάστοτε παραγγελμένο προϊόν, παρατηρηθεί οποιασδήποτε μορφής φθοράς ή ζημίας και δε δηλωθεί έως το πέρας της διαδικασίας της εγκαταστάσεως η εταιρεία δε φέρει καμίας μορφής υπαιτιότητας επ’ αυτού. Με άλλα λόγια είναι πολύ σημαντικό, για την ομαλή και ορθή συνεργασία μας, εάν ο πελάτης διαπιστώσει πως το προϊόν το οποίο έχει παραγγείλει φέρει κάποιων φθορών που δε συσχετίζονται με το λειτουργικό κομμάτι του προϊόντος η δήλωση αυτών να έχει ολοκληρωθεί ωσότου το προσωπικό της εταιρείας βρίσκεται εντός του χώρου εργασιών. Η εταιρεία μπορεί να λάβει υπόψη της τη δήλωση όταν αυτή αποδεικνύεται μέσω ευκρινή οπτικού φωτογραφικού υλικού, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@legnodoors.gr ή εναλλακτικά στο αναγεγραμμένο τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας μέσω της εφαρμογής ‘Viber’. Με την απομάκρυνση του τεχνικού συνεργείου η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε μορφής ευθύνης. Σε περίπτωση απλής εμπορικής συνεργασίας (χωρίς η εταιρεία να έχει αναλάβει την εγκατάσταση), επίσης ισχύει ότι η εκάστοτε ζημία είτε φθορά επί του προϊόντος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία (με τρόπο που περιεγράφηκε παραπάνω) μέχρι και την απομάκρυνση του οδηγού που ανέλαβε τη παράδοση των προϊόντων, επί του πεζοδρομίου στο πελάτη ή διαφορετικά με την αποχώρηση του πελάτη όταν η παράδοση συντελείται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 

Άδεια(ες)

Ο πελάτης καθίσταται κύριος υπεύθυνος για διασφάλιση τυχόν αδειών που χρειάζεται να χορηγηθούν πριν τη συμφωνημένη ημέρα αποπερατώσεως του έργου, εκτός και εάν κάτι τέτοιο περιέχεται στη γνώση της εταιρείας.

 

Προετοιμασία πριν την Εγκατάσταση

Είναι στη δικαιοδοσία του πελάτη η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων και προεργασιών (ολοκλήρωση/ντύσιμο δαπέδου ή τοιχίου, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, προστατευτικό κάλυμμα επίπλων, μετακίνηση εύθραυστων και ευαίσθητων αντικειμένων κ.α.), πριν τη καθοριστική ημέρα και ώρα επίσκεψης του τεχνικού συνεργείου της εταιρείας στο χώρου συντέλεσης των εργασιών.

 

Εγκυρότητα Οικονομικής Προσφοράς

Όλες οι Οικονομικές Προσφορές και Τιμολογήσεις που συντάσσονται και παραχωρούνται στο όνομα του εκάστοτε υποψήφιου πελάτη, έχουν ένα χρονικό διάστημα εγκυρότητας μέχρι την σύναψη τους μέγιστο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Εξαίρεση αποτελούν οι γενικές ανατιμήσεις προϊόντων και υλικών.

 

Έναρξη Εργασιών

Το ξεκίνημα των εργασιών για τη κατασκευή προϊόντων δίνεται πάντοτε την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της οριστικοποίησης των διαστάσεων -κατά τη μέτρηση των προϊόντων- έχοντας σαφώς παραχωρηθεί το απαραίτητο χρηματικό ποσό της προκαταβολής για το εκάστοτε έργο. Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου η εταιρεία έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων, ο πελάτης κρατά το δικαίωμα της προσωρινής αναστολής των κατασκευαστικών εργασιών. Χρήσιμες πληροφορίες για την ενδεικτική εκτίμηση αποπεράτωσης έργου μπορεί να βρεθούν εντός του σχετικού αρχείου Οικονομικής Προσφοράς συντασσόμενο στο πελάτη (ή διαφορετικά δείτε εδώ με μια ματιά).

 

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εγγυήσεων

 

 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί ή σφραγισθεί από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Legno Doors και φέρει το διακριτό σήμα της εταιρείας, όπως κα τα λοιπά νόμιμα στοιχεία της.
 2. Η ισχύς της εγγυήσεως ξεκινά από την ημέρα της αγοράς και το διάστημα διάρκειας καθορίζεται βάσει οριοθέτησης του εκάστοτε προϊόντος.
 3. Δικαίωμα αγοράς της υπηρεσίας επέκτασης εγγυήσεως δίνεται σε όλους τους πελάτες της εταιρείας εντός 14 ημερών από την εκάστοτε αγορά που πραγματοποίησαν σε προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν τα συγκεκριμένα πακέτα εγγύησης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το προϊόν στον τελικό καταναλωτή.
 4. Η εγγύηση ισχύει μόνον σε περίπτωση κανονικής και ορθής λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης και μόνον υπό τις συνηθισμένες συνθήκες χρήσης.
 5. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημιάς στο εκάστοτε προϊόν λόγω εξωτερικών επιδράσεων.
 6. Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση οποιασδήποτε ενέργειας τρίτων ή γεγονότων ή ατυχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στη συνήθη χρήση του προϊόντος.
 7. Η εταιρεία δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά των προϊόντων από αναρμόδια πρόσωπα.
 8. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή όπου μεταβιβαστεί η κυριότητα των προϊόντων σε τρίτα πρόσωπα.
 9. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι να μην έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί μέρος του προϊόντος. Τυχόν αποκατάσταση, επισκευή ή παρεμβάσεις στο προϊόν πραγματοποιούνται μόνον από καταρτισμένο προσωπικό.
 10. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπλέον αντικατάσταση ή επισκευή για μια μόνον φορά (ανά τεμάχιο) εντός στη περίοδο ισχύος του πακέτου υπηρεσίας.
 11. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Αντικατάστασης Επενδύσεως Υλικού Laminate ’μπορεί να πραγματωθεί στους εκάστοτε διαθέσιμους χρωματισμούς μέσω της γκάμας του χρωματολογίου της εταιρείας.
 12. Η υπηρεσία ‘Αντικατάσταση Χερουλιών’ ισχύει για αντικατάσταση των χερουλιών ή χερουλιού (ανάλογα με τη λειτουργικότητα του εκάστοτε κουφώματος) μόνον για το ίδιο συγκεκριμένο είδος χερουλιού που παραδόθηκε μαζί με την αγορά του Κουφώματος, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης σε Χερούλι ‘HOPPE’.
 13. Η υπηρεσία ‘Έκπτωση Αντικατάστασης Ρολού’ αφορά ίδιου τύπου Ρολού (βλ. Επικαθήµενο) µε Φυλλαράκι και Κουτί ίδιου υλικού κατασκευής.
 14. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Εξωτερικού Ρολού’ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε Κουφώματα τα οποία τη δεδομένη στιγμή δε διαθέτουν κανενός είδος Ρολού.
 15. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Αναβάθμισης Υαλοπινάκων’ αφορά την αντικατάσταση Διπλών Τζαμιών 2 ΕΠΟΧΩΝ, 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών (Τζάμι 4+4) σε 4 χιλιοστών + 5 χιλιοστών (Τζάμι 4+5), όσο και σε 4 χιλιοστών + 6 χιλιοστών (Τζάμι 4+6).
 16. Τα Δωρεάν Μεταφορικά καλύπτονται βάσει μεγέθους και είδους έργου από τη περιοχή όπου εδρεύει η εταιρεία (Κέντρο Θεσσαλονίκης) εως τον τελικό προορισμό του έργου. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση όπου κατά την αγορά του/των προϊόντος/ων εκτιμηθούν επιπρόσθετα μεταφορικά έξοδα στην αξία αυτού/ών, τότε στην εκάστοτε επίσκεψη του τεχνικού, τα έξοδα αυτά, θα επιτελέσουν οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.
 17. Οι Δωρεάν Επισκέψεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο σε Ώρες Λειτουργίας του εμπορικού καταστήματος (εκτός Γιορτών και Αργιών).
 18. Ανεξαρτήτως συνθηκών που επικράτησαν δε δύναται να παρατεθεί ο χρόνος του εκάστοτε πακέτου εγγυήσεως.
 19. Με την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης, δε παρατείνεται ο χρόνος της εγγύησης.
 20. Η πώληση είναι τελική και δε παρέχεται επιστροφή, αντικατάσταση ή αλλαγή του πακέτου εγγυήσεως.
 21. Σε περίπτωση, όπου διαπιστωθεί (υποπέσει δηλαδή στην αντίληψη του προσωπικού) και επιβεβαιωθεί από υπάλληλο της εταιρείας πως ο πελάτης προέβη σε έγγραφη συκοφαντία δημόσιου χαρακτήρα (βλ. συκοφαντική δυσφήμηση) επί των προσώπων, αγαθών ή υπηρεσιών της εταιρείας, η εταιρεία κρατά το δικαίωμα παρακράτησης και μη τέλεσης του εκάστοτε αγορασθέντος πακέτου εγγυήσεων το οποίο υπόκειται σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.
 22. Για την κάλυψη της εκάστοτε υπηρεσίας, απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο-απόδειξη) του προϊόντος και του πακέτου υπηρεσίας εγγυήσεως.
 23. Η παραποίηση των παραπάνω ορών και προϋποθέσεων της εγγυήσεως δε δύναται να συμβεί γραπτώς ή προφορικώς από κανένα πρόσωπο, αρμόδιο ή μη.
 24. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους παροχής της υπηρεσίας για το προϊόν που αναγράφεται στο εκάστοτε πακέτο εγγυήσεως.
Παροχές Εγγύησης

Εφόσον διαπιστωθεί δεσμευτικά ότι επήλθε γεγονός το οποίο δικαιολογεί την αξίωση από την εγγύηση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε, κατά τη διακριτή μας ευχέρεια, αποζημίωση υπό τις ακόλουθες μορφές (βάσει του εκάστοτε προϊόντος):

 1. Αντικατάσταση του προϊόντος
 2. Επισκευή του προϊόντος

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης στις __/__/__, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους παροχής της υπηρεσίας για το προϊόν __________________ (τεμάχια ___ ) πακέτου εγγυήσεως __________________.