Όροι αγορών

Όροι πληρωμής

Τριάντα (30%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) προκαταβολή κατά την επικύρωση της παραγγελίας, με το εναπομείναντα υπόλοιπο κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών (στις οποίες δε συνυπολογίζεται αγορά υλικών) η εταιρεία μπορεί, κατά τη δική της βούληση, να επιλέξει να παραλάβει ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής κατά την ημέρα που πραγματώνεται το έργο.

 

Προκαταβολή(ες)

Η παραχώρηση προκαταβολής είναι μη επιστρέψιμη (εκτός σημαντικών εξαιρέσεων) και θεωρείται ως θετική και αδιαμφισβήτητη αποδοχή της Αναφοράς/Οικονομικής Προσφοράς και των όποιων λοιπών Τεχνικών Μελετών συνοδεύουν το αρχικό έγγραφο, με τους όρους που υπαγορεύονται εντός.

 

Έκπτωση(εις)

Η εταιρεία μπορεί να αναλογιστεί μείωση του αρχικού ποσού των προϊόντων της με την προϋπόθεση του ότι το ποσό αυτό θα παραχωρηθεί τοις μετρητοίς και εντός του χρονικού πλαισίου που έχει προ-συμφωνηθεί (καθυστέρηση επί των πληρωμών οδηγούν αυτομάτως σε ακύρωση των εκπτωτικών προγραμμάτων).

 

Υπογραφή Εταιρικών Εγγράφων

Σε περιπτώσεις όπου και η Μέτρηση, με συμπερίληψη ή και χωρίς της Εγκατάστασης των προϊόντων, ζητηθεί να πραγματωθεί από μη αρμόδια άτομα, εκτός του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, τα σχετικά έγγραφα ‘Εντύπου Μετρήσεων Πελάτη’ υπογράφονται από το αντίστοιχο άτομο το οποίο και λαμβάνει κάθε ευθύνη για το κατασκευαστικό που παραχωρείται στη παραγωγή (βλ. Διαστάσεις, Φορά Ανοίγματος κτλ).

 

Μετρήσεις

Όταν οι μετρήσεις των προϊόντων διαφέρουν σημαντικά από αυτές που είναι αναγεγραμμένες στο έγγραφο της Οικονομικής Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου και αυτό των Τεχνικών Μελετών, όπου αυτό δίνεται) που έχει παραχωρηθεί στον πελάτη, τότε η εταιρεία κρατά το δικαίωμα της τροποποίησης των τιμών με αντιστοιχία υπέρ των πραγματικών και νέων διαστάσεων των εκάστοτε προϊόντων που έχουν κοστολογηθεί.

 

Επικύρωση Εργασιών

Κατά την οριστική ολοκλήρωση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και της εγκαταστάσεως των προϊόντων, ο πελάτης δίνει τη θετική επιβεβαίωση πραγματοποίησης του έργου, μέσω της οποίας και βεβαιώνεται πως όλες οι εκπονημένες εργασίες πληρούν προϋποθέσεις καλής χρήσης και λειτουργίας και δε διαθέτουν κάποιου είδους φθορά. Οποιαδήποτε εμφανή φθορά ή ζημία δηλωθεί μετά το πέρας των εργασιών αυτών, και δε συσχετίζεται με κατασκευαστική δυσλειτουργία, θα θεωρείται πρόκληση ενέργειας τρίτων ή γεγονότων ή ατυχημάτων τα οποία και δεν ανήκουν στη συνήθη χρήση του προϊόντος. Τέτοιου είδους φθορές δε θα καλύπτονται από τη βασική εγγύηση του προϊόντος.

 

Εγγύηση

Για αναλυτική ενημέρωση περί των Πακέτων Εγγυήσεων, πχ. Συμπερίληψη και Χρονικό διάστημα κάλυψης πατήστε εδώ.

 

Εγκυρότητα Εγγύησης

Η εγγύηση του/των προϊόντος/των δε καλύπτει φθορές/ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση μέρους ή και ολόκληρου του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση. Η εγγύηση επίσης και δε χαρακτηρίζεται έγκυρη όταν επιμέλεια ή συντήρηση του προϊόντος έχει διεξαχθεί από έτερο μέλος εκτός του προσωπικού της εταιρείας.

 

Τονικές Αποχρώσεις

Μικρές τονικές αποκλίσεις στο κομμάτι του χρωματισμού μπορεί να σημειωθούν μεταξύ κάθε είδους προϊόντων (βλ. Εξωτερικά Κουφώματα, Πόρτες κτλ). Χρωματικές αποκλίσεις προϊόντων μπορεί να παρατηρηθούν ακόμη και εάν επρόκειτο για κατασκευή ίδιου προϊόντος σε μελλοντικό χρόνο (βλ. Εσωτερικές Πόρτες Βαφής).

 

Χαρακτηριστικά και Τιμές Προϊόντων

Η εταιρεία έχει την δικαιοδοσία να αλλάζει ή να τροποποιεί τα όποια χαρακτηριστικά καθώς και τις τιμές των προϊόντων της, στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσής τους.

 

Παράδοση

Η εταιρεία κρατά το δικαίωμα αλλαγής και τροποποίησης παράδοσης αλλά και εγκατάστασης των προϊόντων από την αρχική εκτίμηση των εργασιών.

 

Άδεια(ες)

Ο πελάτης καθίσταται κύριος υπεύθυνος για διασφάλιση τυχόν αδειών που χρειάζεται να χορηγηθούν πριν τη συμφωνημένη ημέρα αποπερατώσεως του έργου, εκτός και εάν κάτι τέτοιο περιέχεται στη γνώση της εταιρείας.

 

Προετοιμασία πριν την Εγκατάσταση

Είναι στη δικαιοδοσία του πελάτη η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων και προεργασιών (ολοκλήρωση/ντύσιμο δαπέδου ή τοιχίου, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, προστατευτικό κάλυμμα επίπλων, μετακίνηση εύθραυστων και ευαίσθητων αντικειμένων κ.α.), πριν τη καθοριστική ημέρα και ώρα επίσκεψης του τεχνικού συνεργείου της εταιρείας στο χώρου συντέλεσης των εργασιών.

 

Εγκυρότητα Οικονομικής Προσφοράς

Όλες οι Οικονομικές Προσφορές και Τιμολογήσεις που συντάσσονται και παραχωρούνται στο όνομα του εκάστοτε υποψήφιου πελάτη, έχουν ένα χρονικό διάστημα εγκυρότητας μέχρι την σύναψη τους μέγιστο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Εξαίρεση αποτελούν οι γενικές ανατιμήσεις προϊόντων και υλικών.

 

Έναρξη Εργασιών

Το ξεκίνημα των εργασιών για τη κατασκευή προϊόντων δίνεται την επομένη από τη στιγμή της οριστικοποίησης των διαστάσεων κατά τη μέτρηση των προϊόντων. Χρήσιμες πληροφορίες για την ενδεικτική εκτίμηση αποπεράτωσης έργου μπορεί να βρεθούν εντός του σχετικού αρχείου Οικονομικής Προσφοράς συντασσόμενο στο πελάτη (ή διαφορετικά δείτε εδώ με μια ματιά).

 

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εγγυήσεων

 

 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει µε την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί ή σφραγισθεί από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της LEGNO DOORS και φέρει το διακριτό σήµα της εταιρείας, όπως κα τα λοιπά νόµιµα στοιχεία της.
 2. Η ισχύς της εγγυήσεως ξεκινά από την ηµέρα της αγοράς και το διάστηµα διάρκειας καθορίζεται βάσει οριοθέτησης του εκάστοτε προϊόντος.
 3. ∆ικαίωµα αγοράς της υπηρεσίας επέκτασης εγγυήσεως δίνεται σε όλους τους πελάτες της εταιρείας εντός 14 ηµερών από την εκάστοτε αγορά που πραγµατοποίησαν σε προϊόντα που συµπεριλαµβάνουν τα σχετικά πακέτα εγγύησης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το προϊόν στον τελικό καταναλωτή.
 4. Η εγγύηση ισχύει µόνον σε περίπτωση κανονικής και ορθής λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης και µόνον υπό τις συνηθισµένες συνθήκες χρήσης.
 5. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζηµιάς στο εκάστοτε προϊόν λόγω εξωτερικών επιδράσεων.
 6. Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση οποιασδήποτε ενέργειας τρίτων ή γεγονότων ή ατυχηµάτων τα οποία δεν ανήκουν στη συνήθη χρήση του προϊόντος.
 7. Η εταιρεία δε φέρει απολύτως καµία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά προκληθεί κατά τη µεταφορά των προϊόντων από αναρµόδια πρόσωπα.
 8. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγµή όπου µεταβιβαστεί η κυριότητα των προϊόντων σε τρίτα πρόσωπα.
 9. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι να µην έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί µέρος του προϊόντος. Τυχόν αποκατάσταση, επισκευή ή παρεµβάσεις στο προϊόν πραγµατοποιούνται µόνον από καταρτισµένο προσωπικό.
 10. Η εγγύηση καλύπτει επιπλέον, αντικατάσταση ή επισκευή για µια µόνον φορά (ανά τεµάχιο) εντός στη περίοδο ισχύος του πακέτου υπηρεσίας.
 11. Η Έκπτωση αναφορικά µε την υπηρεσία ‘Αντικατάστασης Επενδύσεως Υλικού Laminate ’µπορεί να πραγµατωθεί στους εκάστοτε διαθέσιµους χρωµατισµούς µέσω της γκάµας του χρωµατολογίου της εταιρείας.
 12. Η υπηρεσία ‘Αντικατάσταση Χερουλιών’ ισχύει για αντικατάσταση των χερουλιών ή χερουλιού (ανάλογα µε τη λειτουργικότητα του εκάστοτε κουφώµατος) µόνον για το ίδιο συγκεκριµένο είδος χερουλιού που παραδόθηκε µαζί µε την αγορά του Κουφώµατος, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης σε Χερούλι τύπου ‘HOPPE’.
 13. Η υπηρεσία ‘Έκπτωση Αντικατάστασης Ρολού’ αφορά ίδιου τύπου Ρολού (βλ. Επικαθήµενο) µε Φυλλαράκι και Κουτί ίδιου υλικού κατασκευής.
 14. Η Έκπτωση αναφορικά µε την υπηρεσία ‘Εξωτερικού Ρολού’ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον σε Κουφώµατα τα οποία τη δεδοµένη στιγµή δε διαθέτουν κανενός είδος Ρολού.
 15. Η Έκπτωση αναφορικά µε την υπηρεσία ‘Αναβάθµισης Υαλοπινάκων’ αφορά την αντικατάσταση ∆ιπλών Τζαµιών 2 ΕΠΟΧΩΝ, 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών (Τζάµι 4+4) σε 4 χιλιοστών και 5 χιλιοστών (Τζάµι 4+5), όσο και σε 4 χιλιοστών και 6 χιλιοστών (Τζάµι 4+6).
 16. Τα ∆ωρεάν Μεταφορικά καλύπτονται βάσει µεγέθους και είδους έργου από τη περιοχή όπου εδρεύει η εταιρεία (Κέντρο Θεσσαλονίκης) εως τον τελικό προορισµό του έργου. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση όπου κατά την αγορά του/των προϊόντος/ων εκτιµηθούν επιπρόσθετα µεταφορικά έξοδα στην αξία αυτού/ών, τότε στην εκάστοτε επίσκεψη του τεχνικού, τα έξοδα αυτά, θα επιτελέσουν οικονοµική επιβάρυνση του πελάτη.
 17. Οι ∆ωρεάν Επισκέψεις πραγµατοποιούνται από ∆ευτέρα έως και Σάββατο σε Ώρες Λειτουργίας του εµπορικού καταστήµατος (εκτός Γιορτών και Αργιών).
 18. Ανεξαρτήτως συνθηκών που επικράτησαν δε δύναται να παρατεθεί ο χρόνος του εκάστοτε πακέτου εγγυήσεως.
 19. Με την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης, δε παρατείνεται ο χρόνος της εγγύησης.
 20. Η πώληση είναι τελική και δε παρέχεται επιστροφή, αντικατάσταση ή αλλαγή του πακέτου εγγυήσεως.
 21. Για την κάλυψη της εκάστοτε υπηρεσίας, απαιτείται η προσκόµιση του παραστατικού αγοράς (τιµολόγιο-απόδειξη) του προϊόντος και του πακέτου υπηρεσίας εγγυήσεως.
 22. Η παραποίηση των παραπάνω ορών και προϋποθέσεων της εγγυήσεως δε δύναται να συµβεί γραπτώς ή προφορικώς από κανένα πρόσωπο, αρµόδιο ή µη.
 23. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο πελάτης αποδέχεται και συµφωνεί µε τους όρους παροχής της υπηρεσίας για το προϊόν που αναγράφεται στο εκάστοτε πακέτο εγγυήσεως.
Παροχές Εγγύησης

Εφόσον διαπιστωθεί δεσµευτικά ότι επήλθε γεγονός το οποίο δικαιολογεί την αξίωση από την εγγύηση, είµαστε σε θέση να παρέχουµε, κατά τη διακριτή µας ευχέρεια, αποζηµίωση υπό τις ακόλουθες µορφές (βάσει του εκάστοτε προϊόντος):

 1. Αντικατάσταση του προϊόντος
 2. Επισκευή του προϊόντος